TIMELINE-The global FX rigging scandal Reuters

British Treasury Minister calls forex rigging scandal “disgusting” and hopes for prison for financial corruption http://t.co/Lp8XNxaVxf

British Treasury Minister calls forex rigging scandal “disgusting” and hopes for prison for financial corruption http://t.co/Lp8XNxaVxf submitted by TKList to PoliticalTalk [link] [comments]

Je suis Ross Ulbricht!

Banks laundering drug cartel money get a slap on the writs, in the forex rigging scandal the banks get a fine ($6bn) bigger than whole cryptocurrencies market cap, but nobody was arrested.
And the banks were fined just last year about forex manipulation, the monetary losses has been estimated to represent $11.5 billions-a-year for Britain alone and five banks were fined only $1.7 billions in total without any arrest.

JeSuisRossUlbricht

submitted by goodbtc to Bitcoin [link] [comments]

De rol van in Nederland werkzame vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen bij grote financiële schandalen en het feit dat Nederlandse pensioenfondsen geheime overeenkomsten sluiten met hen waarin zeer waarschijnlijk de beheerder feitelijk nooit aansprakelijk gesteld kan worden voor schade

Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de rol van in Nederland werkzame vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen bij grote financiële schandalen en het feit dat Nederlandse pensioenfondsen geheime overeenkomsten sluiten met hen waarin zeer waarschijnlijk de beheerder feitelijk nooit aansprakelijk gesteld kan worden voor schade. (ingezonden 13 februari 2019)   1 Hoeveel geld hebben Nederlandse pensioenfondsen en klopt het dat het grootste deel van deze gelden wordt beheerd door vermogensbeheerders, die aangesloten zijn bij Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS)?   2 Herinnert u zich dat het aangenomen amendement-Omtzigt (Kamerstuk 35015, nr. 10) heel duidelijk stelt welke werkzaamheden een pensioenfonds niet mag uitbesteden, namelijk: "a. taken en werkzaamheden van personen die het dagelijks beleid bepalen, daaronder mede verstaan het vaststellen van beleid en het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid; b. het opstellen van en toezien op het strategisch beleid ten aanzien van vermogensbeheer; c. werkzaamheden waarvan uitbesteding de verantwoordelijkheid van de uitvoerder voor de organisatie en beheersing van bedrijfsprocessen en het toezicht daarop kan ondermijnen; d. indien de uitbesteding een belemmering kan vormen voor een adequaat toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Pensioenwet bepaalde"?   3 Herinnert u zich dat belangenvereniging van in Nederland werkzame vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen DUFAS bepaald ongelukkig was met de toelichting op het amendement?   4 Herinnert u zich dat u antwoordde dat u niet op de hoogte bent dat de leden van DUFAS zich onder andere schuldig gemaakt hebben aan Libor fraude, Forex manipulatie, Euribor fraude, fraude met edelmetalen, fraude met Swaps (ISDA fix) en meer, en dat pensioenfondsen hierdoor schade geleden hebben en dat u vertelde dat deze informatie doorgaans niet openbaar is? 1)   5 Bent u bekend met het feit dat DUFAS leden Citi, JP Morgan en UBS onder de banken waren die schuldig waren aan LIBOR fraude, dat toegegeven hebben en daar miljarden boetes voor betaald hebben in de Verenigde Staten (VS)? 2)   6 Bent u bekend met het feit dat DUFAS leden Citi, JP Morgan, UBS en BNP Paribas samen meer dan 5 miljard dollar boete betaald hebben in de VS, het Verenigd Koninkrijk (VK) en Zwitserland voor hun rol in de manipulatie van de wisselkoersen? 3)   7 Bent u bekend met het feit dat DUFAS lid JP Morgan één van de banken is die een boete kreeg in de Euribor fraude zaak (waaraan ook de Nederlandse Rabobank zich schuldig heeft gemaakt)?   8 Bent u bekend met het feit dat DUFAS lid State Street honderden miljoenen boete betaalde aan Amerikaanse toezichthouders en aan een settlement met Amerikaanse klanten vanwege fraude met wisselkoersen? 4)   9 Bent u bekend met het feit dat DUFAS lid State Street pensioenfondsen stiekem extra verborgen kosten in rekening bracht en dat zij daarvoor een aantal niet-Nederlandse pensioenfondsen compenseerde? Bent u bekend met het feit dat een aantal mensen hiervoor lange gevangenisstraffen heeft gekregen? 5)   10 Bent u bekend met het feit dat DUFAS lid KPMG onder andere een schikking van het openbaar ministerie (OM) geaccepteerd heeft voor fraude en voor valsheid in geschrifte? 6)   11 Bent u op de hoogte van het feit dat een aantal bestuurders van DUFAS lid KPMG in de Verenigde Staten (VS) vervolgd worden voor het lekken van vertrouwelijke informatie over ophanden zijnde audits? 7)   12 Bent u op de hoogte van het feit dat het DUFAS lid UBS een schikking betaald heeft voor het manipuleren van de markten van edelmetalen en dat een trader van JP Morgan heeft toegegeven schuldig te zijn aan het manipuleren van de markt van edelmetalen? 8)   13 Bent u op dat hoogte dat DUFAS leden BNP Paribas, Citi, JP Morgan hoge boetes en/of afkoopsommen hebben betaald in de schandaal rondom fraude met swaps (Isdafix)? 9)   14 Klopt het dat pensioenfondsen in onder andere de VS schadevergoeding hebben   gekregen voor de schade die zij geleden hebben als gevolg van de manipulatie van de derivatenmarkt?   15 Klopt het dat de Nederlandse pensioenfondsen enorme derivatenposities innemen en dat zij bij marktmanipulatie dus zeer waarschijnlijk schade lijden?   16 Wilt u opnieuw de vraag beantwoorden of u op de hoogte bent dat de leden van DUFAS zich onder andere schuldig hebben gemaakt aan Libor fraude, Forex manipulatie, Euribor fraude, fraude met edelmetalen, fraude met Swaps (ISDA fix) en meer, en dat pensioenfondsen hierdoor schade hebben geleden?   17 Weet u of de vereniging DUFAS ooit enige maatregel heeft genomen tegen een lid vanwege bijvoorbeeld fraude of valsheid in geschrifte? Zo ja, kunt u dan een voorbeeld geven?   18 Is het u opgevallen dat de in de ijlings verwijderde modelovereenkomst van DUFAS was opgenomen dat "- De Fiduciair Beheerder is niet aansprakelijk voor schade, tenzij die het gevolg is van opzet of [grove] schuld van hemzelf [of van enige persoon voor wie hij krachtens de wet aansprakelijk is]. [De aansprakelijkheid voor zulke schade is beperkt tot aansprakelijkheid voor [directe] schade als gevolg van het bedoelde opzet of de [grove] schuld en omvat niet ook indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winsten en gemiste besparingen.] 
(artikel 23.1) - [De hoogte van de aansprakelijkheid van de Fiduciair Beheerder is beperkt tot een bedrag gelijk aan [â—?] maanden vergoeding als bedoeld in artikel 11.1.] (artikel 23.2) - Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Cliënt de Fiduciair Beheerder schriftelijk in gebreke stelt en daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming stelt, terwijl de Fiduciair Beheerder ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de Fiduciair Beheerder in staat is adequaat te reageren. (artikel 23.3)"?   19 Deelt u de mening dat contracten die artikel 23.1, 23.2 en 23.3 bevatten, het bijna onmogelijk maken om een fiduciair beheerder aansprakelijk te stellen, omdat gederfde winsten en gemiste besparingen zijn uitgezonderd, de aansprakelijk gelimiteerd is tot een paar maanden vergoeding van de kosten betaald aan de beheerder en de fiduciair beheerder eerst in gebreke moet zijn gesteld en de mogelijkheid gehad moet hebben om zijn fout te herstellen?   20 Herinnert u zich dat u aan de Kamer schreef dat het pensioenfondsbestuur te allen tijde verantwoordelijk is voor het beleggingsbeleid en toezicht daarop? 10)   21 Is het pensioenfondsbestuur bestuursaansprakelijk, indien er sprake is van verlies door opzet of grove schuld bij de beheerder, maar die beheerder niet aansprakelijk gesteld kan worden omdat die via het contract gevrijwaard is van die aansprakelijkheid of in ieder geval het bedrag waarvoor die aansprakelijk gehouden kan worden, geminimaliseerd heeft? Kunt u het antwoord toelichten?   22 Bent u bereid om in overleg met de pensioenfederatie of de toezichthouder na te gaan of pensioenfondsen ooit een beheerder aansprakelijk hebben gesteld? Zo ja, kunt u dat voorbeeld dan vertrouwelijk delen met de Kamer?   23 Welke contacten heeft u (of uw ministerie) sinds 15 november 2018 met DUFAS gehad? Kunt u de e-mailberichten en gespreksverslagen van die contacten aan de Kamer doen toekomen?   24 Kent u de contracten tussen beheerders en pensioenfondsen? Op welke informatie baseert u de zin: “De overeenkomsten die in de praktijk gesloten worden, zijn doorgaans niet gebaseerd op de modelovereenkomst, maar op deze herziene principes”? 11) 25 Kent u enig pensioenfonds waar de deelnemer inzagerecht heeft in de beheersoverkomst?   26 Kent u enig pensioenfonds waar het verantwoordingsorgaan inzagerecht heeft in de beheersovereenkomst?   27 Kan een verantwoordingsorgaan decharge verlenen als zij geen inzage heeft in de beheersovereenkomst?   28 Acht u het wenselijk dat een verantwoordingsorgaan inzagerecht heeft in de beheersovereenkomst?   29 Wie gaan controleren of beheerders geen derivaten van zichzelf aan pensioenfondsen verkopen die niet vrijelijk verhandeld worden op een open markt?   30 Wat is uw oordeel over het feit dat een aantal Nederland werkzame vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen ongeveer meegedaan heeft aan elke vorm van marktmisbruik en er nog steeds alles aan doet om geheime overeenkomsten te sluiten met pensioenfondsen, die deze beheerders bijna volledig vrijwaren van aansprakelijkheid?   31 Kunt u deze vragen één voor één, volledig en binnen drie weken beantwoorden? 1) Aanhangsel bij de handelingen 1247, 2018/2019, antwoord 8 2) https://www.cfr.org/backgroundeunderstanding-libor-scandal 3) zie https://en.wikipedia.org/wiki/Forex_scandal en https://www.ft.com/content/76dda416-02af-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5 4) https://www.reuters.com/article/us-state-str-settlement/state-street-to- pay-530-million-to-resolve-forex-fraud-claims-idUSKCN10706B 5) https://www.ipe.com/news/regulation/ex-state-street-transitions-chief- convicted-of-fraud/www.ipe.com/news/regulation/ex-state-street-transitions- chief-convicted-of-fraud/10025449.fullarticle 6) https://nos.nl/artikel/2183845-pijnlijke-boete-van-8-miljoen-euro-voor- kpmg-wegens-fraude.html 7) https://www.reuters.com/article/us-kpmg-fraud-plea/former-kpmg-executive- director-pleads-guilty-to-audit-fraud-scheme-idUSKCN1MQ2OZ 8) https://www.reuters.com/article/us-usa-cftc-arrests/u-s-authorities-due- to-make-arrests-in-futures-spoofing-probe-sources-idUSKBN1FI19J en https://www.cnbc.com/2018/11/06/ex-jp-morgan-trader-pleads-guilty-to- manipulating-metals-markets.html 9) https://www.businessinsider.com/citi-fined-cftc-libor-isdafix-rate- fixing-evidence-chat-logs-transcripts-2016-5?international=true&r=US&IR=T, https://www.reuters.com/article/jpmorgan-cftc/jpmorgan-to-pay-65-mln-to- settle-charges-of-attempted-isdafix-manipulation-idUSEMN306QQ7, en https://www.reuters.com/article/us-usa-cftc-bnp-paribas/u-s-cftc-orders-bnp- paribas-to-pay-90-million-penalty-for-rate-rigging-idUSKCN1LE2AS 10) Aanhangsel bij de handelingen 1247, 2018/2019, antwoord 4 11) Aanhangsel bij de handelingen 1247, 2018/2019, antwoord 3
  Datum: 13 februari 2019    Nr: 2019Z02795    Indiener: Pieter Omtzigt, Kamerlid CDA
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

Third Barclays FX Trader Faces U.S. Charges in Global Scandal

This is the best tl;dr I could make, original reduced by 66%. (I'm a bot)
The former head of New York foreign exchange trading at Barclays Plc's investment bank became the lender's third trader to face U.S. charges related to market manipulation, as prosecutors pursue officials responsible for misconduct that has led to $10 billion in fines.
At least eight traders have been charged by American prosecutors over behavior uncovered in the scandal, including three from JPMorgan Chase & Co., Barclays and Citigroup Inc., known as the "Cartel," who are scheduled to stand trial in June.
Bogucki allegedly misused information provided to him by Hewlett-Packard, which had hired Barclays to carry out a foreign-exchange transaction relating to its planned U.K. acquisition, according to the indictment.
In chats with Bogucki, one Barclays trader said he and other traders would "Bash the sh*t out of" and "Spank the market" to depress the price of volatility, according to the indictment.
Spokeswomen for Barclays and HP declined to comment.
Barclays was among four global banks that were ordered to pay a combined $2.5 billion to the Justice Department in 2015 after admitting to rigging currency rates.
Summary Source | FAQ | Feedback | Top keywords: Barclays#1 trader#2 Bogucki#3 billion#4 U.S.#5
Post found in /news and /LegalNews.
NOTICE: This thread is for discussing the submission topic. Please do not discuss the concept of the autotldr bot here.
submitted by autotldr to autotldr [link] [comments]

What's your favourite forex "conspiracy theory", and is it actually true?

My favourite is that bank and fund "operators' collude to fairly precisely manipulate the forex market on an intraday scale.
(Not against the retail traders, it's for their own profit. Retail traders really, really don't matter).
Is it true? Maybe. Sadly, for our educational purposes, only the dumb operators get caught. These guys were caught trying to shove the 'fix' about, rather than any more sophisticated massaging of price:
http://www.independent.co.uk/news/business/news/forex-scandal-read-transcripts-of-traders-conversations-in-full-9856245.html
(link to the full transcripts, fun reading: http://www.cftc.gov/idc/groups/public/@newsroom/documents/file/hsbcmisconduct111114.pdf )
submitted by alotmorealots to Forex [link] [comments]

Major global banks admit guilt in forex probe, fined $6-billion

This is an automatic summary, original reduced by 59%.
Four major banks pleaded guilty on Wednesday to trying to manipulate foreign exchange rates and six banks were fined a total of nearly $6-billion in a settlement that substantially ends a global probe into misconduct in the $5-trillion-a-day market.
In total, authorities in the United States and Europe have fined seven banks over $10-billion for failing to stop their forex traders from sharing confidential information about client orders and co-ordinating trades to boost their own profits.
The four banks pleaded guilty to conspiring to manipulate the foreign exchange market.
Barclays fired 8 employees as part of its settlement and New York's Superintendent of Financial Services warned that it was still probing the bank's use of electronic systems for foreign exchange trading, which make up the vast majority of transactions in the market.
Swiss bank UBS, which avoided a guilty plea over the forex debacle, pleaded guilty instead to one count of wire fraud and will pay a $203-million fine for its role in rigging Libor after its involvement in the forex scandal breached an earlier DOJ agreement.
The U.S. central bank fined six banks for unsafe and unsound practices in the foreign exchange markets, including a $205-million fine for Bank of America, which, like UBS, avoided a guilty plea.
Summary Source | FAQ | Theory | Feedback | Top five keywords: Bank#1 forex#2 market#3 fine#4 Barclays#5
Post found in /worldnews and /worldpolitics.
NOTICE: This thread is for discussing the submission topic only. Do not discuss the concept of the autotldr bot here.
submitted by autotldr to autotldr [link] [comments]

Major banks admit guilt in forex probe, fined $6 billion

This is an automatic summary, original reduced by 71%.
Authorities in the United States and Britain accused traders at Citigroup, JP Morgan, Barclays, UBS and Royal Bank of Scotland of brazenly cheating their clients to boost their own profits using invitation-only chatrooms and coded language to coordinate their trades.
The misconduct occurred up until 2013, after regulators had started punishing banks for rigging the London interbank offered rate, an interest rate benchmark, and banks had pledged to overhaul their corporate culture and bolster compliance.
Wednesday's settlement stands out because Citigroup, JP Morgan, Barclays and Royal Bank of Scotland pleaded guilty and for the size of the penalties, including a $2.5 billion fine by the Department of Justice, the largest set of antitrust fines ever obtained in its history.
Lawyers said the guilty pleas would make it much easier for pension funds and investment managers who have regular currency dealings with banks to sue the banks for losses on those trades.
Barclays' sales staff would offer clients a different price to the one offered by the bank's traders, known as a "Mark-up" to boost profits.
The U.S. central bank fined six banks for unsafe and unsound practices in the foreign exchange markets, including a $205 million fine for Bank of America, which, like UBS, avoided a guilty plea.
Summary Source | FAQ | Theory | Feedback | Top five keywords: Bank#1 Barclays#2 fine#3 trades#4 foreign#5
Post found in /worldnews, /news and /politics.
NOTICE: This thread is for discussing the submission topic only. Do not discuss the concept of the autotldr bot here.
submitted by autotldr to autotldr [link] [comments]

'If you ain't cheatin, you ain't trying': four global banks plead guilty to felony charges of fixing the price of dollar and euros

This is an automatic summary, original reduced by 71%.
Citi, JPMorgan, Barclays, RBS, Bank of America and UBS will pay almost $6 billion to authorities, bringing the total fines over the fx scandal to $9 billion.
In a particularly embarrassing twist, the forex charges come right on the heels of the Libor interest rate scandal, where banks were found to be rigging the rates banks use to lend to each other to their advantage.
US bank JPMorgan will pay $550 million and Citi will pay $925 million in criminal fines as part of their guilty pleas.
Questions have been raised over the effectiveness of fining banks.
Peter Hahn, a senior lecturer at the Cass Business School, told the BBC that he doesn't know anyone who has stopped doing business with a bank based on how much they are fined.
One alternative to bank fines would be to change the benchmark methodology regularly to pre-empt misconduct.
Summary Source | FAQ | Theory | Feedback | Top five keywords: Bank#1 fine#2 Barclays#3 pay#4 million#5
Post found in /news, /economy and /conspiracy.
NOTICE: This thread is for discussing the submission topic only. Do not discuss the concept of the autotldr bot here.
submitted by autotldr to autotldr [link] [comments]

[Table] IAmA: We Are the Hosts of the Let's Talk Bitcoin! Show! We just spent 4 days at Bitcoin2013, Ask Us Anything!

Verified? (This bot cannot verify AMAs just yet)
Date: 2013-05-24
Link to submission (Has self-text)
Link to my post
Questions Answers
Hi all! I was wondering, what do you think it would take to get bitcoin from a niche currency used mainly by internet denizens to go mainstraim? I know the slow creep of more small companies accepting bitcoin helps, but what do you think that final cusp will be, and will it ever come to that? Thanks for taking the time to do this! There are several potential tipping points, but my favorite one is a large corporation accepting Bitcoin.
Amazon has an incredibly small operating margin, less than 1% - They have more than that in transaction costs, so if they were to accept Bitcoins for product and offer Bitcoins as payment to their affiliates it would cause a rush of other companies to jump onboard for the same reasons.
Once that happens with one large company, it sets a precedent. Doing something new is scary, and when the regulatory environment is uncertain like it is with Bitcoin the choice to accept could potentially cost you a lot of money later if it's retroactively made not OK and the value of the currency plummets.
But once a company like Amazon or Google jumps in, they have enough political swing and momentum that attacking Bitcoin becomes attacking them, and they'll fight that tooth and nail if it's saving them money.
Another example of a tipping point would be a country, ANY country, adopting it as their formal currency OR issuing a new currency with Bitcoins as the transparent backing of it. With bitcoin you can have a functional gold standard, because the gold doesn't need to be hidden from sight.
It is the hiding that makes gold standards dangerous - The people who issue currency with the gold as backing have no reason to issue the correct amount when only they know how much is out there, and how much gold they have.
I guess the Supreme Court has decided this does not apply to taxes, which is crap. Or are you talking about other countries? Thank you :) I actually mean something along the lines of "It is illegal to trade dollars for any cryptocurrency that does not have a real name and social security associated with it"
Will bitcoins ever be able to be traded like other recognized currencies in similar ways to Forex? More specifically, will there ever be retail brokers offering margin trading accounts that allow you to buy and sell bitcoin with leverage? There are already really small niche sites you can trade Bitcoin at leverage with, but it's just a bad idea. With a "normal" commodity market, like say chickens, if you think chickens are undervalued and want to profit from them you can buy forward production of say, a million chickens. Then when the option comes due, if you're on the profitable side of the trade you can essentially sell it for cash and the chickens never need to be delivered. In that way, it almost doesn't matter if the chickens ever existed to begin with because you never intended to take posession. With Bitcoin, it's different - Converting a bitcoin options contract into US dollars, yen, whatever actually is more expensive and time consuming than just "accepting delivery" of the bitcoins themselves. You can still sell them for whatever currency you want, but it is at the time of your choosing rather than at the point of settlement. What that means is that if you sell an option and the Bitcoins don't really exist, you could be screwed. You either default or buy them at market price which can be very painful given how volatile the pricing is right now. It is a bad idea to play with leverage in Bitcoin because if you lose, you potentially lose very big. Additionally, it's bad to buy an option because you introduce the possibility of the counterparty (supply) not being able to deliver, whereas if you just bought Bitcoins you have the Bitcoins.
Do you believe bitcoin is important locally as well as on the internet? If so, how are you promoting bitcoin in your local communities? Cryptocurrencies (of which Bitcoin is the most prominent) are the first real competition to the types of money we've used all our lives. With Dollars, Yen, Whatever - Ultimately there are a handful of people who get to decide how and why the currency should be managed.
If they did a good job, it might be fine - But the reality is the decision made affecting all users of the currency are to the benefit of a very few , at the cost of the many.
Bitcoin is different - The rules that govern it, are the rules that govern it. Nobody can break them, and if they're ever broken it's because more than 51% of the distributed power in the system (anyone can buy a mining rig and join this group). For me, that's incredibly important. Rules should apply evenly to everyone because otherwise they're not rules at all.
Local communities can benefit because it removes payment processors from merchant relationships, removes chargeback risk, and basically acts like Cash on the internet.
What are some of the more exciting things you (each of you?) envision for Bitcoin in the short to medium term? Discounts :) We've been talking about the deflationary business model, and during this period where the value is going to go up pretty fast (over the next several years) as adoption ramps up, businesses are going to be giving major discounts to those who choose to spend them.
From the merchants perspective, this is actually a huge win - They get to have lower prices than their US Dollar (or local currency) competitors, and the value of the Bitcoins they receive goes up over time instead of going down with printed currencies. Once this becomes pervasive in the Bitcoin economy, it will mean that even at those discounted prices they are STILL profitable because their suppliers are also offering them discounts to pay in Bitcoin.
Right now we're at the beginning of this cycle, you can see BitcoinStore.com is attempting it (Disclosure - They have sponsored us in the past, we run a 30s advertisement for them per show) but it's hard to be the first one doing it because it looks like you're sacrificing yourself when really it's just the model that makes the most sense.
Not to be the doom and gloom person but in the future what do you think will/would be the "last nail in the coffin" for Bitcoin? It depends what you mean by "last nail in the coffin"
How did you meet/find Andreas and Stephanie and how did you persuade them to be part of your show? I put out a call for staff several months ago, Andreas found me through that and joined the team initially as a correspondent providing expertise and commentary while Mt.Gox was having a lot of problems. Once we re-started the show as a twice-weekly, he graciously offered to join the hosting staff and gladly took him up on it.
I found Stephanie through her show Porc therapy, and a listener named Justus - He mentioned she did voicework, and I hired her to do some of our early introductions and advertising spots. When we went through the re-organization I offered her an occasional hosting role, and never bothered finding other hosts because I was so happy with our dynamic and varied viewpoints.
Both of the other hosts on the show are real professionals, and it's been my distinct pleasure to work with them.
Thanks for responding! Andreas is my fave (though I enjoy yours and Stephanie's comments too). Everybody has their favorite :) I think the fact that we all have people disagreeing with us at times means we're doing the job, and providing multiple and varied perspectives.
What recording tools are you using? We started off using Skype, Virtual Audio Cables (VAC) and Adobe Audition (creative suite)
Now we use Mumble instead of Skype, but the rest is the same.
I edit the host segments for content (sometimes we go on and on and on) and I edit the interviews for presentation, rarely removing any content. Many times the skillset that enables you to have a really smart idea is not the same skillset that lets you present that idea, perfectly, the first time. Our interview subjects tell me all the time "I love how smart I sound" and I get to say "You are smart, I just removed the brain processing noises"
Assuming bitcoin reaches critical mass, how does bitcoin cope with the criticism of rewarding early adopters? Do you see a potential uproar about inequity? Is there outrage against people who bought Apple stock at $30? Bitcoin is a currency that right now, and for the next few years, acting like an IPO. People who got in early got in cheap, but there was a whole lot of risk because people weren't using it much, there wern't vendors accepting it, so the use case is much more speculative.
We're very much still in the early adoption phase right now - Less than %.01 of internet users are Bitcoin users, as that number grows while the number of coins being added to the total pool grows at a much slower rate, the price per coin has to go up. If Bitcoin fails and everybody abandons it, this works the opposite way - but it actually solves a number of problems (microtransactions, fees, international money transfers, automated payment systems) so I'm not super concerned about that.
One of my favorite quotes, by Douglas Adams.
>It is a rare mind indeed that can render the hitherto non-existent >blindingly obvious. The cry 'I could have thought of that' is a very >popular and misleading one, for the fact is that they didn't, and a very >significant and revealing fact it is too.
What do you make of the download trend of the bitcoin client software in China? Isn't this a big story? China has lots of restrictive controls on their local currency, so Bitcoin has a real use case there. This is one of many scenarios where given even 1% adoption, the price must go very much above where it is now.
You commented on a recent episode about how Satochi Dice was going to block US traffic to the site due to uncertain regulations. Can't bitcoin work around that? If you send bitcoin to the addresses of the various bets - it still works right? Thanks for your show - I await each new podcast. Yes, if you already have the specific betting addresses it doesn't matter where you are in the world. It is only the website that does not allow US IPs, they did this to be very clear they were trying to respect the US gambling laws.
I spoke with Erik Voorhees about this among other things at the conference, you can find that interview here Link to letstalkbitcoin.com
I'd like to thank all three of you for doing this podcast, it's always thought provoking and fun to listen to. Plus, Stephanie does have a very sexy voice... But I do have a question, Right now, I don't know the answer to that question.
How do miners determine which transactions will be confirmed first and which get put to the back of the line? Shouldn't they be confirmed in a 'first come, first serve' basis? But the development team has made it clear they're moving towards a market-based mechanism where Miners set the minimum transaction fee they will accept, and process on a first-come/highest-fee model. People who want their transaction to process fast will put a higher fee and it will be prioritized, while people who don't care about delivery time will be able to send no fee and be subsidized by those paying higher fees.
*edit: As well, do you still plan on using some time on the show to go into more detail about mining? I think it was mentioned a few weeks ago that the topic might be explored in further detail. There will be fewer miners who accept free or very low fee transactions, so there you go.
How would Bitcoin change our financial system as we know it? In the same way the automobile changed the horse-and-buggy system as they knew it. If you play out the logic, one functionally obsoletes the other. I was talking with a financial reporter the other day who has been coming around to bitcoin, and he said to me "You know, if they were building the banking system from scratch today I think this is pretty close to what it would look like"
Andreas answered a question below about bitcoin and self driving cars, fixing spam on the internet by using Bitcoin addresses with tiny amounts of BTC in them to prove you're a real person and not a single-use bot, there are so many crazy and impossible things that become actually probable when you're talking in the context of a world built on decentralized, rules-based, cryptographically secured, instantly transmittable, person to person internet cash.
I have never been so hopeful for our future as I am now that I've thrown my days into bitcoin. Bitcoin 2013 was a fine conference and a wonderful experiance, so many very smart people have quit their jobs or left their studies to do the same thing I have.
We know we're building the future, and it's a better one than we have today.
Have any of you heard about how in Africa much of the exchange in value is done with mobile phone minutes? It seems to me - whatever the US attempts to do with Bitcoin - there will be other places that it will bubble up in. What about Argentina and other places where they actually understand what damage a desperate government can do to a currency? I would agree with you. Until recently it's been impossible to use Bitcoins on a "dumb cell phone" - That changed recently with Link to phoneacoin.com and others.
Bitcoin solves problems that the world has had for decades, it takes the power to destroy the currency away from government so they cannot do it no matter how much they want to, or how desperately they think they need to.
No government wants to destroy a currency, they just don't want to acknowledge they've trapped themselves with debt and have no way out.
Who invented Bitcoin? What is to stop whoever did so initially issuing themselves the equivalent of $79 zillion in Bitcoin currency prior to it taking off? Is there commission charged on each transaction that occurs? If so, how much, and who receives this? The true creator is not known, he went by a false name "Satoshi".
He actually holds about 250,000 coins if I recall correctly because he was the first miner. Bitcoin is a protocol, a set of rules. It's open source, and anyone who wants to look at it can see that there is not a mechanism to just create more coins by typing in a magic word. There are no commissions, although there are fees that go to the miners who process and verify transactions.
Great podcast, can't wait for the next one! It depends on the mesh. If the mesh was never connected to the internet, it would be a parralel Bitcoin network able to transact with itself but if it was ever connected to the larger network any conflicting transactions would be "lost" as the two ledgers (the big one, and the disconnected one) try to reckon their differences. Only one winner, so that means there is a loser.
You discussed mesh networks in 3rd world countries and how bitcoin could be used in such a scenario. If the [mesh] network is disconnected from the internet, how would transactions on the blockchain be verified? Couldn't the time the mesh network was disconnected make it vulnerable to hacking the [mesh network's] blockchain? More interesting might be disconnected communities running their own fork or version of Bitcoin, that way if they're ever connected it can be an exchange process (trading their coins for "bitcoins" rather than a reckoning (Seeing who has a bigger network and canceling out transactions on the smaller one that conflict)
1) The price for one Bitcoin seems to fluctuate quite a bit. The most successful currencies remain relatively stable over time (e.g. the Dollar). Will Bitcoin ever need to reach a certain level of stability to be a successful unit of trade? and if so, what do you think needs to happen before then? 1 - Yes! Once everyone who has purchased Bitcoin has purchased them, the price will stabilize. In practice this will start happening long before absolute stability, and as soon as people start thinking about prices in terms of BTC instead of their local currency it almost doesn't matter.
2) If Bitcoin ever becomes a widely accepted form of payment (seems a lot of businesses already accept it), how do you think the US government will proceed/react/regulate/etc. considering that technically only the feds can issue currency? 2 - "The Feds" are not the only ones who can issue currency - They have legal tender laws which mean people MUST accept their money, but nothing prevents you from circulating a voluntary currency like Bitcoin.
Do you foresee companies like paypal incorporating bitcoin into their businesses in the future as a more credible exchange than these ones that are currently running? No. Paypal again is the proverbial horse-drawn-buggy manufacturer- Sure they might go to the worlds faire and while observing the new fangled automobiles say to themselves 'we might integrate this into our existing machines!' when the fact is that it obsoletes those existing machines.
Paypal makes their money by standing in the middle of transactions collecting fees, Bitcoin serves its function by connecting people who want to do commerce directly to one-another, and what fees are paid are a tiny fraction of what Paypal does. If paypal accepted Bitcoin, it would not be Bitcoin any more because they would have mechanisms to freeze accounts at the very least to mitigate risk. That is not possible with Bitcoin by itself.
Thanks for the well thought out response, I genuinely appreciated that you took the time for this! I do have a follow up question, how does one get bit coin in an easy way? Lets say I have 300$ that I want in bit coin.. whats the best way to approach this? Probably a company like bitinstant.com, bitstamp.com, or btcquick.com - For larger amounts they don't make too much sense but at that level its your best bet.
Not to be rude, but how do you expect for a currency without a standard like gold silver etc. to not crash down in a blaze of glory? What standard is your currency backed by?
Hi There. I was at the San Jose convention hall last weekend attending Big Wow Comicfest and that's where I saw Bitcoin2013! Mostly Bitcoin 2013 was an opportunity for people building the future of Bitcoin to meet each other and network. There were speakers talking about a wide variety of issues, and vendors of Bitcoin services who were showing their latest innovations and systems.
What information was presented at this event that couldn't be done justice disseminated over the internet? The information will eventually be online, but the probably 200 people I got to meet in real life will not (in real life)
What resources do you think I should review as a total newbie to bitcoin? Or if possible, what's the one sentence pitch to get a newb involved? For people brand new, www.weusecoins.com is a good place to start For people who want to learn how it works, www.letstalkbitcoin.com/learn will direct you to the Bitcoin Education Project, which is a series of free and very high quality lectures that will tell you everything you ever wanted to know and more about Bitcoin, How it works, and all the little sub-topics that you'll eventually want to learn about.
The pitch is "It's like cash that lives on the internet, and is as easy to spend on the internet as buying a candybar in a store with a dollar"
Would any of you hazard a guess at the bitcoin exchange rate at the end of 2013? Sure, i'll make a wild guess.
$1000.
If and when a large user comes onboard, I think thats the next price at which we'll bounce around for a while, just like 100 became the sticky point after the last major bout of adoption.
How do bitcoins relate to the law? For example, what would be the crime if somone hacked your account and stole your bitcoins? It's not exactly theft of money, or is it? Bitcoins are your property, it's illegal for someone to steal your property whether it is money or not. Right now there is little that can be done about theft, but eventually I expect a class of "Blockchain Forensic Investigators" to emerge who will track down your stolen coins for a % based fee.
On your last show you mentioned the diversity of the Bitcoiners who attended BitCoin2013 - which nation was most represented in your opinion? Were there any Chinese nationals present (we've heard that they've suddenly gotten the bitcoin bug in the last month)? Did the other nations talk about regulatory problems or is that just a US concern? I met the gentleman from BTC-China, but other than that I actually didn't see any obvious chinese nationals. We saw lots of eastern europeans and south americans.
Other nations are not talking about the regulatory issue as far as I can tell, it seems like everyone is waiting to see what the US does, which is not abnormal in a very new situation like this.
Isn't having an inherently deflationary currency a terrible idea? How is bitcoin different from geeky goldbuggery? Because you can't divide a gold coin into .0001 without incurring cost and expense. That's not the case with Bitcoin, so the deflationary aspect of it is largely moot.
There is a tendency to listen to modern "economics" which makes this arguement, saying that the money supply must expand because otherwise it drives down profitability in a race to the bottom.
I think in practice we'll find that people don't work against their own best interest, and while during the initial adoptions stages of Bitcoin there will be significant discounts offered to those who pay with Bitcoin vs. legacy currency, once the market becomes saturated and the price levels out those discounts will be scaled way back.
Right now it makes sense to heavily discount, because the expectation is that the value of the Bitcoins will go up during this period of adoption, that won't always be true and the discount is a reflection of anticipated future returns.
Was it bad when people saved money in banks that paid 10% interest? No, that's called capital formation. There is a thought that given a deflationary currency nobody will spend any money, that's nonsense. Just because your currency gains value over time doesn't mean that you no longer have costs that must be paid for. What Deflationary currencies do is say "Ok, you could spend it on that, but is it worth it relative to what you'll gain by not?"
That's a good thing. Our system right now works on the opposite theory - Spend money NOW because if you're dumb enough to keep it in the bank it will actually lose value over time between the couple points of "official" inflation and less than 1% artifical interest rates. The situation is like this now because the fed is trying to make people spend as much money as possible with the hope that the flows will "restart the economic engine"
Too bad this isn't how things work, not that it'll stop us from trying it over and over again.
In the 2008 financial crash, govts bailed out the banks because there was no other way to maintain the whole financial ecosystems of payrolls, invoices and trade, all of which go through the banking system. Honestly? No. Bitcoin would be great in this role, but governments around the world rely on their ability to expand the money supply (print money, or sell debt) in order to fund their deficits. They also manipulate interest rates to be low so that debt is very inexpensive.
Can you envisage another financial crash in the future where govt says, "We don't need to do a bailout, as we've got this alternative payment system" and then instructs businesses and employees to just get themselves a bitcoin address and work through the Bitcoin system? Bitcoin doesn't have a central control mechanism, so there is no group or person who can say "OK - the interest rate is 1%" - If that's really what the interest rate wants to be based on market forces, it'll be that - But if not, there isn't much anyone can do to stop it.
What type of notes and agenda does the team coordinate on before a show? We use Basecamp, and it really depends. Right now we have a show prep thread that has 30+ posts in it for episode 11, we'll probably use 5 of those.
The agenda is really basic - As we get near recording time topics are selected (generally by me, but I like to get the other hosts to do it since they provide most of the commentary in Host segments) and I form a schedule, then we run through the recording session hitting each topic.
Over the last weeks we've brought two researchers onto the team, so that has helped a TON.
I first learned about Bitcoins on an episode of The Good Wife. The one with Jason Biggs as the creator of BitCoin. Have you watched that episode and how accurate does that episode portray what's happening with Bitcoin in terms of legal stuff? Not having seen it but knowing TV, I'm gonna go out on a limb and say "not very well" Satoshi has not been identified, was a throw-away identity that was cryptographically secured, so probably never will.
Are there any conferences in Chicago anytime soon? I think a Q&A in public would be helpful for your show as well as bitcoin. I'll be speaking at an event in NYC on July 30, there will be one or two meetups while I'm there. There is also an event in October in Atlanta. I remember talking with a guy at Bitcoin2013 wearing a shirt that said "BitcoinChicago" so I'd suggest looking for a user-group.
We're planning on doing Q&As often, but none of us are really near Chicago so it's tough. Happy to do virtual Q&As over skype, live or recorded.
Oh dear. You're not all perfectly grammatical orators on the first try? I'm crushed! I really value my own time, and I know other people out there do too. I try to make the show as information dense as possible, thats the criteria we've been operating under from really day one.
We're actually talking about cutting the show in half and releasing it more often (still recording the same amount) because people can get tired of listening to such dense content for an hour or more.
US Treasury recently issued a directive stating they would be monitoring any entity attempting to exchange virtual currency for USD (or any other currency, goods, or services), indicating that federal authorities take a dim view of what amounts to private coinage. Do you anticipate a Supreme Court case here defining what is and is not private coinage? 2.And given bitcoin's noted extra-legal uses, do you have any indication it is being decrypted by NSA? 3.Taking it a step further, do you think it could be a national security-sponsored international sieve for money laundering? It may eventually go to Supreme Court.
I think the market has done fine for bitcoin so far. I think the market will continue to take care of bitcoin. The idea of giving in willingly to regulation makes me cringe. There are two camps. Some people think that regulation is inevitable, and since it's going to happen anyways it's better to participate in the process and try to make it less bad. The other side thinks that by participating, you accept their authority to regulate it when really they have no right to regulate money and have proven to do a very bad job at it now for quite a number of years.
Thanks so much for doing this, I love the Bitcoin system, but hate the volatility. How do you recommend dealing with that? I've heard to convert it quickly to the currency of choice after any exchange has been made to avoid any more changes to the price. The easy solution is just buy and hold - If you need to buy something, do it when you need to and not before. Do not pre-order anything.
What is your prediction of the price for 1 btc in USD, exactly one year from now? Just for fun, since I know it is impossible to even guess the day to day price swings. As a wild guess number I'd say $1000 or less than a dollar. Very little middleground because if it's regulated out of existence it will still exist, but be hard to find and cheap - If adoption continues to path the price should accelerate with wild spikes up and down.
My partner is buying into bitcoin as well as litecoin. Any advice for him? (I personally don't understand it) Don't panic, invest for the long term, and don't buy any more than you can afford to lose 100% of because there are still things that could dramatically reduce the price of bitcoin (mostly regulatory stuff, I answered this elsewhere in the thread)
Hello, I just wrote a long post about the functions of using BTC to facilitate a 'free bank' using the principals of free money, similar to the WIR bank. Link to en.wikipedia.org Do you think that something like this would be possible using Bitcoin? Probably. Not really my area of expertise.
Why did bits take a dive at the same time gold took a tank? I don't pay attention to price, sorry.
We take full credit for any rise and blame others for any decline. Feel free to tip us from your gains! Lol.
Just wanted to say I love your show. I encourage you to please continue making high-quality podcast episodes. Thank you. I'm really excited to be able to be a journalist in such an exciting field in a time when journalism is under attack. Not sure if you've been following the so-called "AP scandal" but now is a weird time to be trying to report the truth in this world, and we couldn't have picked a more controversial topic to the global macro picture.
Bitcoins are the stupidest investment anyone could ever make. Pass. Link to static.quickmeme.com
Unfortunately, quickmeme doesn't let you copy image urls directly. Link to i.qkme.me
Yes, but they started being worth a set value. bitcoin was never backed by anything so its value was kind of made up. how do you expect to make a non goverment currency anybody with a computer can print to retain value? Because the pie is only so large, the more people who have computers devoted to the work just each get a smaller and smaller piece.
The rate of issuance for Bitcoin is currently 25 bitcoins every 10 minutes. Only one person or pool gets the whole 25 bitcoins, it's a race to find them. If there are 10 people looking, chances are pretty good you'll find some. If there are 100,000,000 people looking, chances are much less good that you'll find them first, but if there are that many people looking those 25 coins are probably worth a whole lot more.
The system is self balancing in this way, unlike the government currency system where they create 65 billion USD worth of new value every month to buy mortgage backed securities for face value to try and prop up the market. With more than a trillion USD being added in this way each year, how can a government currency retain its value?
Because the governments "pie" does infact have limits to making it, and only dropped gold standard after over 150 years of the doller having a defined worth, unlike bitcoin, where a random hacker can just print endless money. I'd direct you to security researcher Dan Kaminsky. Link to www.businessinsider.com
You'll find it's a little harder than you're describing. Like, impossible.
Last updated: 2013-05-29 11:06 UTC
This post was generated by a robot! Send all complaints to epsy.
submitted by tabledresser to tabled [link] [comments]

Banks fined $3.4bn in forex probe The Single Strategy To Use For Forex scandal: How to rig ... Banks Pay Fines for Forex Rigging Forex FX market rigging. J.P. Morgan, Citigroup, Barclays.. The FX scandal now and later Forex scandal: How to rig the market - BBC News - BBC.com ...

The forex scandal (also known as the forex probe) is a financial scandal that involves the revelation, and subsequent investigation, that banks colluded for at least a decade to manipulate exchange rates for their own financial gain. Market regulators in Asia, Switzerland, the United Kingdom, and the United States began to investigate the $5.3 trillion-a-day foreign exchange market (forex ... After any forex scandal is detected the regulatory authorities in the affected country or countries will investigate the scandal, find out who is responsible, how rules were flouted, and penalize those guilty of violating the norms. This investigation into a forex scandal is called a forex probe. Currency rigging definition Currency price rigging or price-fixing or collusion is a very rare and ... Forex scandal: How to rig the market. By Sebastian Chrispin Business reporter, BBC News. Published. 20 May 2015. The foreign exchange market is not easy to manipulate. But it is still possible for ... Investment firms affected by major FX rigging scandal at Barclays, Citi, RBS, JP Morgan and UBS are seeking compensation in the UK. By Hayley McDowell Barclays, Citi, Royal Bank of Scotland (RBS), JP Morgan and UBS are facing legal action in the UK from a collective group of investment firms affected by a major FX rigging scandal in Europe. How the forex scandal happened. By Philip Augar Author and former investment banker. Published 20 May 2015. image copyright Reuters. image caption Foreign exchange trading involves huge sums of ... The U.S. Justice Department's charges against three former currency traders on Tuesday brought a new twist to a rigging scandal that engulfed the world's largest financial market, saw dozens of ... Allegations of widespread manipulation in the spot foreign exchange market were first reported in 2013 following the Libor scandal in 2012 where traders were found to have been rigging the setting ...

[index] [28904] [16442] [18782] [613] [17958] [14974] [29496] [16783] [16624] [7878]

Banks fined $3.4bn in forex probe

The scandal could become even bigger than the one surrounding the rigging of the London interbank offered rate, or LIBOR, which resulted in billions in fines for the banks implicated. Experts say ... Forex Scandal Breakdown - Duration: 6:56. Dukascopy TV (EN) 2,319 views. 6:56. ... Panel 1: The FX Rigging Scandal a Year After: Lesson Learned? - Duration: 58:14. Finance Magnates 205 views. 58 ... See These Helpful Hints: https://bit.ly/2PuaasW - The Single Strategy To Use For Forex scandal: How to rig the market - BBC News - BBC.com Aug 07, 2020 03:25... Joseph Lorick, personal finance author and founder of The Money Etiquette Group discusses the latest news from the Forex FX market. J.P. Morgan, Citigroup, B... Global Banks Fined Billions for Rigging Market - Duration: 1:35. Associated Press 1,246 views. 1:35 . The Currency Traders' Code of Conduct to Fix FX - Duration: 4:55. Bloomberg Markets and ... Click The Following Link: https://bit.ly/3kbOwHY - Forex scandal: How to rig the market - BBC News - BBC.com for Dummies By Investing.com - Aug 14, 2020 By G...

#